AB POWERFLEX 750变频器中文手册

[复制链接]
查看9 | 回复0 | 2020-9-21 13:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AB PF750变频器中文手册
AB PF750变频器中文手册.pdf (46.5 MB, 售价: 5 工控币)
前言 概述
本手册的适用对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-1
本手册的局限性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-1
推荐文档. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p-1
获取手册. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p-2
Allen-Bradley 变频器
技术支持. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p-2
产品认证. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p-2
手册约定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p-3
变频器框架尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-3
一般预防措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p-4
产品目录号说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p-6
章节 1 安装 / 接线
本章目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
起吊和安装变频器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
打开机盖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
安装考虑事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
交流电源考虑事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
接地要求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
熔断器和断路器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
电源接线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
公共母线电源接线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-18
IP65, NEMA Type 12 装置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-21
使用输入 / 输出接触器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22
使用带再生回馈装置
的 PowerFlex 750 系列
变频器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-23
变频器电源跳线配置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23
I/O 接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-28
选件模块安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-36
选件模块参数访问. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-36
750 系列 I/O 模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-37
I/O 接线实例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-38
继电器接线实例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-43
安全转矩关闭选件模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-44
通用反馈编码器选件模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-44
增量型编码器选件模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-44
安全转速监控选件模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-45
辅助电源选件模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-46
DeviceNet 选件模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-47
ControlNet 选件模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-48
20-COMM 托架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-49
符合 CE 规范 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-50
2 目录
章节 2 启动
启动检查表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
启动菜单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
变频器状态指示器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
建立与 EtherNet/IP 的连接 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
章节 3 编程和参数
关于参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
变频器参数的组织方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
选件模块参数的组织方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-15
变频器监视文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
变频器电机控制文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20
变频器反馈和 I/O 文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-28
变频器配置文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-42
变频器保护文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-54
变频器速度控制文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-62
变频器转矩控制文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-78
变频器位置控制文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-83
变频器通信文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-95
变频器诊断文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-100
变频器应用文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-109
变频器参数对照表 ( 按名称排序 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-131
I/O 模块参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-137
安全速度监控模块参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-148
单增量型编码器模块参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-159
双增量型编码器模块参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-161
通用反馈模块参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-166
嵌入式 EtherNet/IP 参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-178
章节 4 故障诊断
故障、报警和
可配置状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-1
变频器状态指示器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
HIM 指示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
手动清除故障. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-3
故障和报警显示代码 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
变频器故障和报警描述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
I/O 故障和报警. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12
安全转矩关闭故障. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12
单通道增量型编码器
故障和报警 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
双通道增量型编码器
故障和报警 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
通用反馈编码器故障和
报警 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-14
常见故障和纠正措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
技术支持选项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
目录 3
附录 A 变频器补充信息
规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
端口和设备 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4
通信组态. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-8
输出设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-11
变频器、熔断器和
断路器额定值. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-14
附录 B 控制方框图
PowerFlex 753 控制
方框图列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
图表规定和说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2
PowerFlex 755 控制
方框图列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B-28
图表规定和说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-29
附录 C 应用说明
电压波动范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1
外部制动电阻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C-2
提升 / 转矩校对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-3
附录 D 人机界面模块 (HIM) 概述
LCD 显示内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
状态栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-1
软键 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-2
导航和数字键. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-2
单功能键. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-3
使用 HIM 导航到启动
菜单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-4
选择设备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-5
设置出厂缺省值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-6
附录 E 通用反馈编码器选件模块
规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-1
端子块名称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-3
接线实例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-4
附录 F 增量型编码器选件模块
规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .F-1
接线实例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-3
附录 G 使用 DeviceLogix
引言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .G-1
参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  G-3
功能块元件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . G-5
位和模拟 I/O 测点. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . G-5
提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   G-7
程序实例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-9
4 目录
附录 H 永磁电机
兼容的 Allen-Bradley
伺服电机. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H-1

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则