PROTEUS仿真:60秒倒计时 51单片机汇编程序

[复制链接]
查看0 | 回复0 | 2020-2-3 15:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路图:
122708yhuqji2ehjkxm2qv.png

汇编程序代码:
 1. SECOND EQU 30H
 2. TCOUNT EQU 31H

 3. ORG 0000H
 4. START:CLR P1.7;
 5.       MOV SECOND,#60;
 6.       MOV TCOUNT,#00H;
 7.       MOV TMOD,#01H;
 8.       MOV TH0,#3CH;
 9.       MOV TL0,#0B0H;
 10.       SETB TR0;
 11.       
 12. DISP: MOV A,SECOND;
 13.       MOV B,#10;
 14.       DIV AB;
 15.       MOV DPTR,#TABLE;
 16.       MOVC A,@A+DPTR;
 17.       MOV P0,A;
 18.       MOV A,B;
 19.       MOVC A,@A+DPTR;
 20.       MOV P2,A;

 21. WAIT: JNB TF0,WAIT;检查是否50ms计时到
 22.       CLR TF0;
 23.       MOV TH0,#3CH;
 24.       MOV TL0,#0B0H;
 25.       INC TCOUNT;
 26.       MOV A,TCOUNT;
 27.       CJNE A,#20,NEXT;判断计时的50ms次数是否20次,即判断是否计时了一秒钟
 28.       MOV TCOUNT,#00H;
 29.       DEC SECOND;
 30.       MOV A,SECOND;
 31.       CJNE A,#00,NEX; 判断是否计时了一分钟,如果够了则重新开始
 32.       MOV SECOND,#60;

 33. NEXT: LJMP WAIT;
 34. NEX:  LJMP DISP;

 35. TABLE:
 36. DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
 37. END
复制代码

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则