STC15W4K32S4单片机汇编语言风筝彩灯控制程序

[复制链接]
查看6 | 回复0 | 2021-4-21 03:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1. ;             STC15W4K32S4单片机,采用SOP28封装
 2. ;采用内部时钟,工作频率24MHz用2平40点原点发送5位8路
 3. ;              DSEG      AT   30H  
 4. D_OUT         EQU       P1             ;LED控制数据输出
 5. ;D_OUT         EQU       P3             ;LED控制数据输出
 6. LED_ZC3       EQU       30H            ;灯板数
 7. LED_ZC4       EQU       31H            ;颜色组数
 8. LED_ZC5       EQU       32H            ;每块板数组 红,绿,蓝三基色
 9. LED_ZC6       EQU       33H            ;单色数据位数
 10. LEDR0         EQU       34H
 11. LEDR1         EQU       35H
 12. LEDR2         EQU       36H
 13. LEDR3         EQU       37H
 14. LEDR4         EQU       38H
 15. LEDR5         EQU       39H
 16. LEDR6         EQU       3AH
 17. LEDR7         EQU       3BH
 18. LEDR8         EQU       3CH
 19. LEDR9         EQU       3DH

 20. P1M1           EQU      91H
 21. P1M0           EQU      92H
 22. P2M1           EQU      95H
 23. P2M0           EQU      96H

 24.               ORG       0000H
 25.               LJMP      MAINA
 26.               ORG       0040H
 27. MAINA:        MOV       SP,#60H
 28.               MOV       P1M0,#0FFH                ;定义端口很重要
 29.               MOV       P1M1,#00H
 30. MAINB:        LCALL     CSHH
 31.               LCALL     CSYH
 32.               LCALL     CSBH
 33.               LCALL     LEDLHA
 34.               LCALL     LEDLH
 35.               lcall     qqlha
 36.               LCALL     QQLH                     ;示例礼花
 37.               LCALL     LEDR60                   ;红色60灯组
 38.               LCALL     LEDG60                   ;绿色60灯组
 39.               LCALL     LEDB60                   ;蓝色60灯组
 40. ;            ;  LCALL     LHR                      ;礼花
 41.               LCALL     XZ
 42.               LCALL     TAIJI                    ;太极
 43.               LCALL     SX
 44.               LCALL     JGB
 45.               LJMP      MAINB
 46. ;=======================================
 47. ;-------------花环----------------------
 48. ;=======================================
 49. CSHH:         MOV       LEDR3,#10
 50. CSHH_F:       MOV       LEDR2,#07
 51. CSHH_D:       MOV       LEDR1,#10
 52. CSHH_B:       LCALL     LEDBLACK
 53.               LCALL     LEDBLACK
 54.               LCALL     LEDBLACK
 55.               lcall     colour
 56.               lcall     colour
 57.               MOV       LEDR0,#15
 58. CSHH_1:       LCALL     LEDBLACK
 59.               DJNZ      LEDR0,CSHH_1
 60.               LCALL     LEDBLACK
 61.               LCALL     LEDBLACK
 62.               LCALL     LEDBLACK
 63.               lcall     colour
 64.               lcall     colour
 65.               MOV       LEDR0,#15
 66. CSHH_2:       LCALL     LEDBLACK
 67.               DJNZ      LEDR0,CSHH_2
 68.               LCALL     LEDBLACK
 69.               LCALL     LEDBLACK
 70.               LCALL     LEDBLACK
 71.               lcall     colour
 72.               lcall     colour
 73.               MOV       LEDR0,#15
 74. CSHH_3:       LCALL     LEDBLACK
 75.               DJNZ      LEDR0,CSHH_3
 76.               LCALL     YSA
 77. ;-------------
 78.               LCALL     LEDBLACK
 79.               LCALL     LEDBLACK
 80.               LCALL     LEDBLACK
 81.               LCALL     LEDBLACK
 82.               LCALL     LEDBLACK
 83.               LCALL     LEDBLACK
 84.               LCALL     LEDBLACK
 85.               LCALL     LEDBLACK
 86.               lcall     colour
 87.               lcall     colour
 88.               MOV       LEDR0,#15
 89. CSHH_4:       LCALL     LEDBLACK
 90.               DJNZ      LEDR0,CSHH_4
 91.               LCALL     LEDBLACK
 92.               LCALL     LEDBLACK
 93.               LCALL     LEDBLACK
 94.               lcall     colour
 95.               lcall     colour
 96.               MOV       LEDR0,#15
 97. CSHH_5:       LCALL     LEDBLACK
 98.               DJNZ      LEDR0,CSHH_5
 99.               LCALL     LEDBLACK
 100.               LCALL     LEDBLACK
 101.               LCALL     LEDBLACK
 102.               lcall     colour
 103.               lcall     colour
 104.               MOV       LEDR0,#10
 105. CSHH_6:       LCALL     LEDBLACK
 106.               DJNZ      LEDR0,CSHH_6
 107.               LCALL     YSA
 108. ;------------
 109.               MOV       LEDR0,#10
 110. CSHH_7:       LCALL     LEDBLACK
 111.               DJNZ      LEDR0,CSHH_7
 112.               LCALL     LEDBLACK
 113.               LCALL     LEDBLACK
 114.               LCALL     LEDBLACK
 115.               lcall     colour
 116.               lcall     colour
 117.               MOV       LEDR0,#15
 118. CSHH_8:       LCALL     LEDBLACK
 119.               DJNZ      LEDR0,CSHH_8
 120.               LCALL     LEDBLACK
 121.               LCALL     LEDBLACK
 122.               LCALL     LEDBLACK
 123.               lcall     colour
 124.               lcall     colour
 125.               MOV       LEDR0,#15
 126. CSHH_9:       LCALL     LEDBLACK
 127.               DJNZ      LEDR0,CSHH_9
 128.               LCALL     LEDBLACK
 129.               LCALL     LEDBLACK
 130.               LCALL     LEDBLACK
 131.               lcall     colour
 132.               lcall     colour
 133.               MOV       LEDR0,#1
 134. CSHH_10:      LCALL     LEDBLACK
 135.               DJNZ      LEDR0,CSHH_10
 136.               LCALL     YSA
 137. ;------------
 138.               MOV       LEDR0,#15
 139. CSHH_11:       LCALL     LEDBLACK
 140.               DJNZ      LEDR0,CSHH_11
 141.               LCALL     LEDBLACK
 142.               LCALL     LEDBLACK
 143.               LCALL     LEDBLACK
 144.               lcall     colour
 145.               lcall     colour
 146.               MOV       LEDR0,#15
 147. CSHH_12:       LCALL     LEDBLACK
 148.               DJNZ      LEDR0,CSHH_12
 149.               LCALL     LEDBLACK
 150.               LCALL     LEDBLACK
 151.               LCALL     LEDBLACK
 152.               lcall     colour
 153.               lcall     colour
 154.               MOV       LEDR0,#15
 155. CSHH_13:       LCALL     LEDBLACK
 156.               DJNZ      LEDR0,CSHH_13
 157.               LCALL     LEDBLACK
 158.               LCALL     LEDBLACK
 159.               LCALL     LEDBLACK
 160.               lcall     colour
 161.               lcall     colour
 162.               LCALL     YSA
 163.               DJNZ      LEDR1,CSHH_A
 164.               DJNZ      LEDR2,CSHH_C
 165.               DJNZ      LEDR3,CSHH_E
 166.               RET
 167. CSHH_A:       LJMP      CSHH_B
 168. CSHH_C:       LJMP      CSHH_D
 169. CSHH_E:       LJMP      CSHH_F
 170. ;=======================================
 171. ;-------------彩色园环------------------
 172. ;=======================================
 173. CSYH:         MOV       LEDR1,#10
 174. CSYH_A:       MOV       LEDR0,#12
 175. CSYH_1:       LCALL     LEDR
 176.               LCALL     LEDBLACK
 177.               LCALL     LEDBLACK
 178.               LCALL     LEDBLACK
 179.               LCALL     LEDRG
 180.               DJNZ      LEDR0,CSYH_1
 181.               LCALL     YSB
 182.               MOV       LEDR0,#12
 183. CSYH_2:       LCALL     LEDG
 184.               LCALL     LEDR
 185.               LCALL     LEDBLACK
 186.               LCALL     LEDBLACK
 187.               LCALL     LEDRG
 188.               DJNZ      LEDR0,CSYH_2
 189.               LCALL     YSB
 190.               MOV       LEDR0,#12
 191. CSYH_3:       LCALL     LEDB
 192.               LCALL     LEDG
 193.               LCALL     LEDR
 194.               LCALL     LEDBLACK
 195.               LCALL     LEDRG
 196.               DJNZ      LEDR0,CSYH_3
 197.               LCALL     YSB
 198.               MOV       LEDR0,#12
 199. CSYH_4:       LCALL     LEDRB
 200.               LCALL     LEDB
 201.               LCALL     LEDG
 202.               LCALL     LEDR
 203.               LCALL     LEDRG
 204.               DJNZ      LEDR0,CSYH_4
 205.               LCALL     YSB
 206.               MOV       LEDR0,#12
 207. CSYH_5:       LCALL     LEDBLACK
 208.               LCALL     LEDRB
 209.               LCALL     LEDB
 210.               LCALL     LEDG
 211.               LCALL     LEDRG
 212.               DJNZ      LEDR0,CSYH_5
 213.               LCALL     YSB
 214.               MOV       LEDR0,#12
 215. CSYH_6:       LCALL     LEDBLACK
 216.               LCALL     LEDBLACK
 217.               LCALL     LEDRB
 218.               LCALL     LEDB
 219.               LCALL     LEDRB
 220.               DJNZ      LEDR0,CSYH_6
 221.               LCALL     YSB
 222.               MOV       LEDR0,#12
 223. CSYH_7:       LCALL     LEDBLACK
 224.               LCALL     LEDBLACK
 225.               LCALL     LEDBLACK
 226.               LCALL     LEDRB
 227.               LCALL     LEDRG
 228.               DJNZ      LEDR0,CSYH_7
 229.               LCALL     YSB
 230.               MOV       LEDR0,#12
 231. CSYH_8:       LCALL     LEDBLACK
 232.               LCALL     LEDBLACK
 233.               LCALL     LEDBLACK
 234.               LCALL     LEDBLACK
 235.               LCALL     LEDRG
 236.               DJNZ      LEDR0,CSYH_8
 237.               LCALL     YSB
 238.               MOV       LEDR0,#12
 239. CSYH_11:       LCALL     LEDR
 240.               LCALL     LEDBLACK
 241.               LCALL     LEDBLACK
 242.               LCALL     LEDBLACK
 243.               LCALL     LEDRB
 244.               DJNZ      LEDR0,CSYH_11
 245.               LCALL     YSB
 246.               MOV       LEDR0,#12
 247. CSYH_12:       LCALL     LEDG
 248.               LCALL     LEDR
 249.               LCALL     LEDBLACK
 250.               LCALL     LEDBLACK
 251.               LCALL     LEDRB
 252.               DJNZ      LEDR0,CSYH_12
 253.               LCALL     YSB
 254.               MOV       LEDR0,#12
 255. CSYH_13:       LCALL     LEDB
 256.               LCALL     LEDG
 257.               LCALL     LEDR
 258.               LCALL     LEDBLACK
 259.               LCALL     LEDRB
 260.               DJNZ      LEDR0,CSYH_13
 261.               LCALL     YSB
 262.               MOV       LEDR0,#12
 263. CSYH_14:       LCALL     LEDRG
 264.               LCALL     LEDB
 265.               LCALL     LEDG
 266.               LCALL     LEDR
 267.               LCALL     LEDRB
 268.               DJNZ      LEDR0,CSYH_14
 269.               LCALL     YSB
 270.               MOV       LEDR0,#12
 271. CSYH_15:       LCALL     LEDBLACK
 272.               LCALL     LEDRG
 273.               LCALL     LEDB
 274.               LCALL     LEDG
 275.               LCALL     LEDRB
 276.               DJNZ      LEDR0,CSYH_15
 277.               LCALL     YSB
 278.               MOV       LEDR0,#12
 279. CSYH_16:       LCALL     LEDBLACK
 280.               LCALL     LEDBLACK
 281.               LCALL     LEDRG
 282.               LCALL     LEDB
 283.               LCALL     LEDRB
 284.               DJNZ      LEDR0,CSYH_16
 285.               LCALL     YSB
 286.               MOV       LEDR0,#12
 287. CSYH_17:       LCALL     LEDBLACK
 288.               LCALL     LEDBLACK
 289.               LCALL     LEDBLACK
 290.               LCALL     LEDRG
 291.               LCALL     LEDRB
 292.               DJNZ      LEDR0,CSYH_17
 293.               LCALL     YSB
 294.               MOV       LEDR0,#12
 295. CSYH_18:       LCALL     LEDBLACK
 296.               LCALL     LEDBLACK
 297.               LCALL     LEDBLACK
 298.               LCALL     LEDBLACK
 299.               LCALL     LEDRB
 300.               DJNZ      LEDR0,CSYH_18
 301.               LCALL     YSB
 302.               MOV       LEDR0,#12
 303. CSYH_21:       LCALL     LEDR
 304.               LCALL     LEDBLACK
 305.               LCALL     LEDBLACK
 306.               LCALL     LEDBLACK
 307.               LCALL     LEDRGB
 308.               DJNZ      LEDR0,CSYH_21
 309.               LCALL     YSB
 310.               MOV       LEDR0,#12
 311. CSYH_22:       LCALL     LEDG
 312.               LCALL     LEDR
 313.               LCALL     LEDBLACK
 314.               LCALL     LEDBLACK
 315.               LCALL     LEDRGB
 316.               DJNZ      LEDR0,CSYH_22
 317.               LCALL     YSB
 318.               MOV       LEDR0,#12
 319. CSYH_23:       LCALL     LEDB
 320.               LCALL     LEDG
 321.               LCALL     LEDR
 322.               LCALL     LEDBLACK
 323.               LCALL     LEDRGB
 324.               DJNZ      LEDR0,CSYH_23
 325.               LCALL     YSB
 326.               MOV       LEDR0,#12
 327. CSYH_24:       LCALL     LEDRB
 328.               LCALL     LEDB
 329.               LCALL     LEDG
 330.               LCALL     LEDR
 331.               LCALL     LEDRGB
 332.               DJNZ      LEDR0,CSYH_24
 333.               LCALL     YSB
 334.               MOV       LEDR0,#12
 335. CSYH_25:       LCALL     LEDBLACK
 336.               LCALL     LEDRB
 337.               LCALL     LEDB
 338.               LCALL     LEDG
 339.               LCALL     LEDRGB
 340.               DJNZ      LEDR0,CSYH_25
 341.               LCALL     YSB
 342.               MOV       LEDR0,#12
 343. CSYH_26:       LCALL     LEDBLACK
 344.               LCALL     LEDBLACK
 345.               LCALL     LEDRB
 346.               LCALL     LEDB
 347.               LCALL     LEDRGB
 348.               DJNZ      LEDR0,CSYH_26
 349.               LCALL     YSB
 350.               MOV       LEDR0,#12
 351. CSYH_27:       LCALL     LEDBLACK
 352.               LCALL     LEDBLACK
 353.               LCALL     LEDBLACK
 354.               LCALL     LEDRB
 355.               LCALL     LEDRGB
 356.               DJNZ      LEDR0,CSYH_27
 357.               LCALL     YSB
 358.               MOV       LEDR0,#12
 359. CSYH_28:       LCALL     LEDBLACK
 360.               LCALL     LEDBLACK
 361.               LCALL     LEDBLACK
 362.               LCALL     LEDBLACK
 363.               LCALL     LEDRGB
 364.               DJNZ      LEDR0,CSYH_28
 365.               LCALL     YSB
 366.               MOV       LEDR0,#12
 367.               DJNZ      LEDR1,CSYH_B
 368.               RET
 369. CSYH_B:       LJMP      CSYH_A   
 370. ;=======================================
 371. ;--------------示例礼花---------------------
 372. ;=======================================
 373. qqlh:         MOV       LEDR3,#10       ;七色重复次数
 374. qqlhqq:       mov       ledr2,#7        ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白
 375. qqlhq:        MOV       LEDR1,#10       ;单色重复次数
 376. qqlhy:        mov       ledr0,#12       ;12组
 377. qqlhy1:       lcall     colour          ;颜色显示1
 378.               lcall     ledblack
 379.               lcall     ledblack
 380.               lcall     ledblack
 381.               lcall     ledblack
 382.               djnz      ledr0,qqlhy1
 383.               lcall     ysa
 384.               mov       ledr0,#12
 385. qqlhe:        lcall     ledblack           
 386.               lcall     colour          ;2
 387.               lcall     ledblack
 388.               lcall     ledblack
 389.               lcall     ledblack
 390.               djnz      ledr0,qqlhe
 391.               lcall     ysa
 392.               mov       ledr0,#12
 393. qqlhs:        lcall     ledblack
 394.               lcall     ledblack
 395.               lcall     colour          ;3
 396.               lcall     ledblack
 397.               lcall     ledblack
 398.               djnz      ledr0,qqlhs
 399.               lcall     ysa
 400.               mov       ledr0,#12
 401. qqlhss:       lcall     ledblack
 402.               lcall     ledblack
 403.               lcall     ledblack
 404.               lcall     colour          ;4
 405.               lcall     ledblack
 406.               djnz      ledr0,qqlhss
 407.               lcall     ysa
 408.               mov       ledr0,#12
 409. qqlhw:        lcall     ledblack
 410.               lcall     ledblack
 411.               lcall     ledblack
 412.               lcall     ledblack
 413.               lcall     colour          ;5
 414.               djnz      ledr0,qqlhw
 415.               lcall     ysa
 416.               djnz      ledr1,QQLHQ0
 417.               DJNZ      LEDR2,QQLHQ1
 418.               DJNZ      LEDR3,QQLHQ2
 419.               ret
 420. QQLHQ0:       LJMP      QQLHY
 421. QQLHQ1:       LJMP      QQLHQ
 422. QQLHQ2:       LJMP      QQLHQQ
 423. ;--------------------------------------
 424. CSBH:         MOV       LEDR3,#10
 425. CSBHA_4:      MOV       LEDR2,#08
 426. CSBHA_2:      MOV       LEDR1,#01
 427. CSBH_1:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 428.               DJNZ      LEDR1,CSBH_1
 429.               MOV       LEDR1,#11
 430. CSBH_2:       LCALL     CSBH2
 431.               DJNZ      LEDR1,CSBH_2
 432.               lcall     ysb
 433.               MOV       LEDR1,#02
 434. CSBH_3:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 435.               DJNZ      LEDR1,CSBH_3
 436.               MOV       LEDR1,#10
 437. CSBH_4:       LCALL     CSBH2
 438.               DJNZ      LEDR1,CSBH_4
 439.               lcall     ysb
 440.               MOV       LEDR1,#03
 441. CSBH_5:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 442.               DJNZ      LEDR1,CSBH_5
 443.               MOV       LEDR1,#9
 444. CSBH_6:       LCALL     CSBH2
 445.               DJNZ      LEDR1,CSBH_6
 446.               lcall     ysb
 447.               MOV       LEDR1,#04
 448. CSBH_7:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 449.               DJNZ      LEDR1,CSBH_7
 450.               MOV       LEDR1,#8
 451. CSBH_8:       LCALL     CSBH2
 452.               DJNZ      LEDR1,CSBH_8
 453.               lcall     ysb
 454.               MOV       LEDR1,#05
 455. CSBH_9:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 456.               DJNZ      LEDR1,CSBH_9
 457.               MOV       LEDR1,#7
 458. CSBH_A:       LCALL     CSBH2
 459.               DJNZ      LEDR1,CSBH_A
 460.               lcall     ysb
 461.               MOV       LEDR1,#06
 462. CSBH_B:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 463.               DJNZ      LEDR1,CSBH_B
 464.               MOV       LEDR1,#6
 465. CSBH_C:       LCALL     CSBH2
 466.               DJNZ      LEDR1,CSBH_C
 467.               lcall     ysb
 468.               MOV       LEDR1,#07
 469. CSBH_D:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 470.               DJNZ      LEDR1,CSBH_D
 471.               MOV       LEDR1,#05
 472. CSBH_E:       LCALL     CSBH2
 473.               DJNZ      LEDR1,CSBH_E
 474.               lcall     ysb
 475.               MOV       LEDR1,#08
 476. CSBH_F:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 477.               DJNZ      LEDR1,CSBH_F
 478.               MOV       LEDR1,#04
 479. CSBH_G:       LCALL     CSBH2
 480.               DJNZ      LEDR1,CSBH_G
 481.               lcall     ysb
 482.               MOV       LEDR1,#09
 483. CSBH_H:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 484.               DJNZ      LEDR1,CSBH_H
 485.               MOV       LEDR1,#03
 486. CSBH_I:       LCALL     CSBH2
 487.               DJNZ      LEDR1,CSBH_I
 488.               lcall     ysb
 489.               MOV       LEDR1,#10
 490. CSBH_J:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 491.               DJNZ      LEDR1,CSBH_J
 492.               MOV       LEDR1,#02
 493. CSBH_K:       LCALL     CSBH2
 494.               DJNZ      LEDR1,CSBH_K
 495.               lcall     ysb
 496.               MOV       LEDR1,#11
 497. CSBH_L:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 498.               DJNZ      LEDR1,CSBH_L
 499.               MOV       LEDR1,#1
 500. CSBH_N:       LCALL     CSBH2
 501.               DJNZ      LEDR1,CSBH_N
 502.               lcall     ysb
 503.               lcall     ysb
 504.               lcall     ysb
 505.               lcall     ysb
 506.               lcall     ysb
 507.               lcall     ysb
 508. ;              MOV       LEDR1,#12
 509. ;CSBH_M:       lcall     CSBH1           ;颜色显示1
 510. ;              lcall     ysb
 511. ;              DJNZ      LEDR1,CSBH_M
 512.               DJNZ      LEDR2,CSBHA_1
 513.               MOV       LEDR2,#08
 514.               DJNZ      LEDR3,CSBHA_1
 515.               RET
 516. CSBHA_1:      LJMP      CSBHA_2
 517. CSBHA_3:      LJMP      CSBHA_4
 518. ;-------------
 519. CSBH1:        MOV       LEDR0,#05
 520.               MOV       A,LEDR2
 521.               PUSH      ACC
 522.               DEC       A
 523.               JNZ       CSBH1_2
 524.               MOV       A,#08
 525. CSBH1_2:      MOV       LEDR2,A
 526. CSBH1_1:      lcall     colour          ;颜色显示1
 527.               DJNZ      LEDR0,CSBH1_1
 528.               POP       ACC
 529.               MOV       LEDR2,A
 530.               RET
 531. CSBH2:        MOV       LEDR0,#05
 532. CSBH2_1:      lcall     colour
 533.               DJNZ      LEDR0,CSBH2_1
 534.               RET
 535. ;-------------七彩礼花------------------
 536. qqlha:        MOV       LEDR3,#3       ;七色重复次数
 537.               mov       ledr2,#7        ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白
 538. qqlhqa:       MOV       LEDR1,#10       ;单色重复次数
 539. qqlhya:       mov       ledr0,#12       ;12组
 540.               LCALL     LED_LH          ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白
 541. qqlhy1a:      lcall     colour          ;颜色显示1
 542.               lcall     ledblack
 543.               lcall     ledblack
 544.               lcall     ledblack
 545.               lcall     ledblack
 546.               djnz      ledr0,qqlhy1A
 547.               lcall     ysa
 548.               mov       ledr0,#12
 549.               LCALL     LED_LH          ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白           
 550. qqlheA:       lcall     ledblack
 551.               lcall     colour          ;2
 552.               lcall     ledblack
 553.               lcall     ledblack
 554.               lcall     ledblack
 555.               djnz      ledr0,qqlheA
 556.               lcall     ysa
 557.               mov       ledr0,#12
 558.               LCALL     LED_LH          ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白qqlhsA:       lcall     ledblack
 559. qqlhsA:       lcall     ledblack
 560.               lcall     ledblack
 561.               lcall     colour          ;3
 562.               lcall     ledblack
 563.               lcall     ledblack
 564.               djnz      ledr0,qqlhsA
 565.               lcall     ysa
 566.               mov       ledr0,#12
 567.               LCALL     LED_LH          ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白qqlhssA:      lcall     ledblack
 568. qqlhssA:      lcall     ledblack
 569.               lcall     ledblack
 570.               lcall     ledblack
 571.               lcall     colour          ;4
 572.               lcall     ledblack
 573.               djnz      ledr0,qqlhssA
 574.               lcall     ysa
 575.               mov       ledr0,#12
 576.               LCALL     LED_LH          ;颜色组红,绿,蓝,黄,粉,青,白qqlhwA:       lcall     ledblack
 577. qqlhwA:       lcall     ledblack
 578.               lcall     ledblack
 579.               lcall     ledblack
 580.               lcall     ledblack
 581.               lcall     colour          ;5
 582.               djnz      ledr0,qqlhwA
 583.               lcall     ysa
 584.               djnz      ledr1,QQLHQ0A
 585.               DJNZ      LEDR3,QQLHQ2A
 586.               ret
 587. QQLHQ0A:      LJMP      QQLHYA
 588. QQLHQ2A:      LJMP      QQLHQA
 589. ;-------------
 590. LED_LH:       MOV       A,LEDR2
 591.               DEC       A
 592.               JZ        LED_LHH
 593.               MOV       LEDR2,A
 594.               RET
 595. LED_LHH:      MOV       LEDR2,#07H
 596.               RET

 597. ;-------------根据颜色参数选择-------------------
 598. colour:       MOV       A,LEDR2
 599.               CJNE      A,#08H,COLOUH
 600.               lcall     ledblack                 ;黑
 601.               RET

 602. COLOUH:       CJNE      A,#07H,COLOUG
 603.               lcall     ledr                     ;红
 604.               RET
 605. coloug:       CJNE      A,#06H,COLOUB
 606.               lcall     ledg                     ;绿
 607.               RET
 608. coloub:       CJNE      A,#05H,COLOURG
 609.               lcall     ledb                     ;蓝
 610.               RET

 611. colourg:      CJNE      A,#04H,COLOURB
 612.               lcall     ledrg                    ;黄
 613.               RET

 614. colourb:      CJNE      A,#03H,COLOUGB
 615.               lcall     ledrb                    ;粉红
 616.               RET

 617. colougb:      CJNE      A,#02H,COLOURGB
 618.               lcall     ledgb                    ;青
 619.               ret
 620. colourgb:     CJNE      A,#01H,COLOURET
 621.               lcall     ledrgb                   ;白
 622. COLOURET:     ret
 623. ;--------------------------------------------------
 624. ledlh:        mov       ledr1,#30
 625.               mov       ledr0,#12
 626. led_lh1:      lcall     ledr
 627.               lcall     ledblack
 628.               lcall     ledblack
 629.               lcall     ledblack
 630.               lcall     ledblack
 631.               djnz      ledr0,led_lh1
 632.               lcall     ysb
 633.               mov       ledr0,#12


 634. led_lh2:      lcall     ledg
 635.               lcall     ledr
 636.               lcall     ledblack
 637.               lcall     ledblack
 638.               lcall     ledblack
 639.               djnz      ledr0,led_lh2
 640.               lcall     ysb
 641.               mov       ledr0,#12

 642. led_lh3:      lcall     ledb
 643.               lcall     ledg
 644.               lcall     ledr
 645.               lcall     ledblack
 646.               lcall     ledblack
 647.               djnz      ledr0,led_lh3
 648.               lcall     ysb
 649.               mov       ledr0,#12

 650. led_lh4:      lcall     ledrg
 651.               lcall     ledb
 652.               lcall     ledg
 653.               lcall     ledr
 654.               lcall     ledblack
 655.               djnz      ledr0,led_lh4
 656.               lcall     ysb
 657. led_lhe:      mov       ledr0,#12

 658. led_lh5:      lcall     ledrb
 659.               lcall     ledrg
 660.               lcall     ledb
 661.               lcall     ledg
 662.               lcall     ledr
 663.               djnz      ledr0,led_lh5
 664.               lcall     ysb
 665.               mov       ledr0,#12

 666. led_lh6:      lcall     ledgb
 667.               lcall     ledrb
 668.               lcall     ledrg
 669.               lcall     ledb
 670.               lcall     ledg
 671.               djnz      ledr0,led_lh6
 672.               lcall     ysb
 673.               mov       ledr0,#12

 674. led_lh7:      lcall     ledrgb
 675.               lcall     ledgb
 676.               lcall     ledrb
 677.               lcall     ledrg
 678.               lcall     ledb
 679.               djnz      ledr0,led_lh7
 680.               lcall     ysb
 681.               mov       ledr0,#12

 682. led_lh8:      lcall     ledr
 683.               lcall     ledrgb
 684.               lcall     ledgb
 685.               lcall     ledrb
 686.               lcall     ledrg
 687.               djnz      ledr0,led_lh8
 688.               lcall     ysb
 689.               mov       ledr0,#12

 690. led_lh9:      lcall     ledg
 691.               lcall     ledr
 692.               lcall     ledrgb
 693.               lcall     ledgb
 694.               lcall     ledrb
 695.               djnz      ledr0,led_lh9
 696.               lcall     ysb
 697.               mov       ledr0,#12

 698. led_lha:      lcall     ledb
 699.               lcall     ledg
 700.               lcall     ledr
 701.               lcall     ledrgb
 702.               lcall     ledgb
 703.               djnz      ledr0,led_lha
 704.               lcall     ysb
 705.               mov       ledr0,#12

 706. led_lhb:      lcall     ledrg
 707.               lcall     ledb
 708.               lcall     ledg
 709.               lcall     ledr
 710.               lcall     ledrgb
 711.               djnz      ledr0,led_lhb
 712.               lcall     ysb
 713.               djnz      ledr1,led_lhd
 714.               ret
 715. led_lhd:      ljmp      led_lhe

 716. ;--------------------------------------------------
 717. ledlha:       mov       ledr3,#30
 718. led_lha7:     mov       ledr2,#7
 719. led_lha6:     mov       ledr0,#12
 720. led_lha1:     lcall     colour
 721.               lcall     ledblack
 722.               lcall     ledblack
 723.               lcall     ledblack
 724.               lcall     ledblack
 725.               djnz      ledr0,led_lha1
 726.               lcall     ysb
 727.               mov       ledr0,#12


 728. led_lha2:     lcall     colour
 729.               lcall     colour
 730.               lcall     ledblack
 731.               lcall     ledblack
 732.               lcall     ledblack
 733.               djnz      ledr0,led_lha2
 734.               lcall     ysb
 735.               mov       ledr0,#12

 736. led_lha3:     lcall     colour
 737.               lcall     colour
 738.               lcall     colour
 739.               lcall     ledblack
 740.               lcall     ledblack
 741.               djnz      ledr0,led_lha3
 742.               lcall     ysb
 743.               mov       ledr0,#12

 744. led_lha4:     lcall     colour
 745.               lcall     colour
 746.               lcall     colour
 747.               lcall     colour
 748.               lcall     ledblack
 749.               djnz      ledr0,led_lha4
 750.               lcall     ysb
 751.               mov       ledr0,#12

 752. led_lha5:     lcall     colour
 753.               lcall     colour
 754.               lcall     colour
 755.               lcall     colour
 756.               lcall     colour
 757.               djnz      ledr0,led_lha5
 758.               lcall     ysb
 759.               djnz      ledr2,led_lha6
 760.               djnz      ledr3,led_lh7a
 761.               ret
 762. led_lh7a:     ljmp      led_lha7
 763. ;==================================================
 764. ;---------------60块2811显示,----------------------
 765. ;==================================================
 766. LEDR60:        MOV      R0,#60                     ;起始不点亮数60-N=59
 767.                MOV      R1,#01H                    ;起始点亮数N=1更改此数据可以每次点亮多个灯板
 768.                MOV      R3,#00H
 769. LEDR60_3:      CLR      C                          ;但必须能被60整除
 770.                MOV      A,R0
 771.                SUBB     A,R1
 772.                MOV      R0,A
 773.                MOV      R2,A
 774.                MOV      A,R1
 775.                ADD      A,R3
 776.                MOV      R3,A
 777.                MOV      R4,A
 778. LEDR60_1:      LCALL    LEDR
 779.                DJNZ     R4,LEDR60_1
 780. LEDR60_2:      LCALL    LEDBLACK
 781.                DJNZ     R2,LEDR60_2
 782.                LCALL    YSA
 783.                MOV      B,#00H
 784.                MOV      A,R0
 785.                CJNE     A,B,LEDR60_3
 786.                LCALL    YS
 787.                RET
 788. ;-------------------------外面粉红里面旋转-------------
 789. WFLZ:  MOV   LEDR0,#39
 790. WFLZ0:
 791. WFLZ01:
 792. WFLZ02:       LCALL     WFLZ1
 793.               LCALL     WFLZ11
 794.               LCALL     WFLZ12
 795.               LCALL     WFLZ13
 796.               LCALL     WFLZ14
 797.               LCALL     WFLZ14
 798.               RET

 799. WFLZ1:        LCALL     LEDR
 800.               LCALL     LEDBLACK
 801.               LCALL     LEDBLACK
 802.               LCALL     LEDBLACK
 803.               LCALL     LEDRB
 804.               RET

 805. WFLZ11:       LCALL     LEDBLACK
 806.               LCALL     LEDR
 807.               LCALL     LEDBLACK
 808.               LCALL     LEDBLACK
 809.               LCALL     LEDRB
 810.               RET

 811. WFLZ12:       LCALL     LEDBLACK
 812.               LCALL     LEDBLACK
 813.               LCALL     LEDR
 814.               LCALL     LEDBLACK
 815.               LCALL     LEDRB
 816.               RET

 817. WFLZ13:       LCALL     LEDBLACK
 818.               LCALL     LEDBLACK
 819.               LCALL     LEDBLACK
 820.               LCALL     LEDR
 821.               LCALL     LEDRB
 822.               RET

 823. ;--------COPY------
 824. WFLZ14:       LCALL     LEDBLACK
 825.               LCALL     LEDBLACK
 826.               LCALL     LEDBLACK
 827.               LCALL     LEDBLACK
 828.               LCALL     LEDRB
 829.               RET

 830. ;---------------------礼花-------------------------------
 831. LHR:          MOV       LEDR0,#12                ;礼花红
 832. LH1:          LCALL     ledBLACK                 ;第一灯位
 833.               LCALL     ledBLACK
 834.               LCALL     ledBLACK
 835.               LCALL     ledBLACK                 ;第四灯位
 836.               LCALL     LEDR                     ;第五灯位
 837.               DJNZ      LEDR0,LH1                ;共十二组
 838.               LCALL     YSA
 839.               MOV       LEDR0,#12

 840. LH2:          LCALL     ledBLACK
 841.               LCALL     ledBLACK
 842.               LCALL     ledBLACK
 843.               LCALL     ledr
 844.               LCALL     ledBLACK
 845.               DJNZ      LEDR0,LH2
 846.               LCALL     YSA
 847.               MOV      LEDR0,#7

 848. LH3:  
 849.        LCALL    ledBLACK
 850.        LCALL    ledBLACK
 851.        LCALL    ledr
 852.        LCALL    ledBLACK
 853.        LCALL    ledBLACK
 854.         DJNZ      LEDR0,LH3
 855.        LCALL  YSA
 856.         MOV      LEDR0,#12
 857. LH4:  
 858.        LCALL    ledBLACK
 859.        LCALL    ledr
 860.        LCALL    ledBLACK
 861.        LCALL    ledBLACK
 862.        LCALL    ledBLACK
 863.         DJNZ      LEDR0,LH4
 864.        LCALL  YSA
 865.         MOV      LEDR0,#12
 866. LH5:  
 867.        LCALL    ledr
 868.        LCALL    ledBLACK
 869.        LCALL    ledBLACK
 870.        LCALL    ledBLACK
 871.        LCALL    ledBLACK
 872.          DJNZ      LEDR0,LH5
 873.        LCALL  YSA
 874. LHB:    MOV      LEDR0,#12;兰
 875. LHB1:  
 876.        LCALL    ledB
 877.        LCALL    ledBLACK
 878.        LCALL    ledBLACK
 879.        LCALL    ledBLACK
 880.        LCALL    ledBLACK
 881.         DJNZ      LEDR0,LHB1
 882.        LCALL  YSA
 883.     MOV      LEDR0,#12

 884. LHB2:  
 885.        LCALL    ledBLACK
 886.        LCALL    ledB
 887.        LCALL    ledBLACK
 888.        LCALL    ledBLACK
 889.        LCALL    ledBLACK
 890.         DJNZ      LEDR0,LHB2
 891.        LCALL  YSA
 892.     MOV      LEDR0,#12

 893. LHB3:  
 894.        LCALL    ledBLACK
 895.        LCALL    ledBLACK
 896.        LCALL    ledB
 897.        LCALL    ledBLACK
 898.        LCALL    ledBLACK
 899.         DJNZ      LEDR0,LHB3
 900.        LCALL  YSA
 901.         MOV      LEDR0,#12
 902. LHB4:  
 903.        LCALL    ledBLACK
 904.        LCALL    ledBLACK
 905.        LCALL    ledBLACK
 906.        LCALL    ledB
 907.        LCALL    ledBLACK
 908.         DJNZ      LEDR0,LHB4
 909.        LCALL  YSA
 910.         MOV      LEDR0,#12
 911. LHB5:  
 912.        LCALL    ledBLACK
 913.        LCALL    ledBLACK
 914.        LCALL    ledBLACK
 915.        LCALL    ledBLACK
 916.        LCALL    ledB
 917.         DJNZ      LEDR0,LHB5
 918.        LCALL  YSA

 919. LHG:    MOV      LEDR0,#121;绿
 920. LHG1:  
 921.        LCALL    ledG
 922.        LCALL    ledBLACK
 923.        LCALL    ledBLACK
 924.        LCALL    ledBLACK
 925.        LCALL    ledBLACK
 926.         DJNZ      LEDR0,LHG1
 927.        LCALL  YSA
 928.     MOV      LEDR0,#12

 929. LHG2:  
 930.        LCALL    ledBLACK
 931.        LCALL    ledG
 932.        LCALL    ledBLACK
 933.        LCALL    ledBLACK
 934.        LCALL    ledBLACK
 935.        DJNZ      LEDR0,LHG2
 936.        LCALL  YSA
 937.     MOV      LEDR0,#12

 938. LHG3:  
 939.        LCALL    ledBLACK
 940.        LCALL    ledBLACK
 941.        LCALL    ledG
 942.        LCALL    ledBLACK
 943.        LCALL    ledBLACK
 944.         DJNZ      LEDR0,LHG3
 945.        LCALL  YSA
 946.         MOV      LEDR0,#12
 947. LHG4:  
 948.        LCALL    ledBLACK
 949.        LCALL    ledBLACK
 950.        LCALL    ledBLACK
 951.        LCALL    ledG
 952.        LCALL    ledBLACK
 953.        DJNZ      LEDR0,LHG4
 954.        LCALL  YSA
 955.         MOV      LEDR0,#12
 956. LHG5:  
 957.        LCALL    ledBLACK
 958.        LCALL    ledBLACK
 959.        LCALL    ledBLACK
 960.        LCALL    ledBLACK
 961.        LCALL    ledG
 962.         DJNZ      LEDR0,LHG5
 963.        LCALL  YSA
 964. LHRB:    MOV      LEDR0,#12;粉
 965. LHRB1:  
 966.        LCALL    ledRB
 967.        LCALL    ledBLACK
 968.        LCALL    ledBLACK
 969.        LCALL    ledBLACK
 970.        LCALL    ledBLACK
 971.         DJNZ      LEDR0,LHRB1
 972.        LCALL  YSA
 973.     MOV      LEDR0,#12

 974. LHRB2:  
 975.        LCALL    ledBLACK
 976.        LCALL    ledG
 977.        LCALL    ledBLACK
 978.        LCALL    ledBLACK
 979.        LCALL    ledBLACK
 980.         DJNZ      LEDR0,LHRB2
 981.        LCALL  YSA
 982.     MOV      LEDR0,#12

 983. LHRB3:  
 984.        LCALL    ledBLACK
 985.        LCALL    ledBLACK
 986.        LCALL    ledG
 987.        LCALL    ledBLACK
 988.        LCALL    ledBLACK
 989.         DJNZ      LEDR0,LHRB3
 990.        LCALL  YSA
 991.         MOV      LEDR0,#12
 992. LHRB4:  
 993.        LCALL    ledBLACK
 994.        LCALL    ledBLACK
 995.        LCALL    ledBLACK
 996.        LCALL    ledG
 997.        LCALL    ledBLACK
 998.        DJNZ      LEDR0,LHRB4
 999.        LCALL  YSA
 1000.         MOV      LEDR0,#12
 1001. LHRB5:  
 1002.        LCALL    ledBLACK
 1003.        LCALL    ledBLACK
 1004.        LCALL    ledBLACK
 1005.        LCALL    ledBLACK
 1006.        LCALL    ledG
 1007.         DJNZ      LEDR0,LHRB5
 1008.        LCALL  YSA
 1009. RET
 1010. ;-----------------太极---------------------
 1011. TAIJI: MOV LEDR1,#20
 1012. TAIJIII:LCALL  TJ00
 1013.         LCALL  TJ01
 1014.         LCALL  TJ02
 1015.         LCALL  TJ03
 1016.         LCALL  TJ04
 1017.         LCALL  TJ05
 1018.         LCALL  TJ06
 1019.         LCALL  TJ07
 1020.         LCALL  TJ08
 1021.         LCALL  TJ09
 1022.         LCALL  TJ010
 1023.         LCALL  TJ011
 1024. DJNZ  LEDR1,TAIJIII
 1025. RET
 1026. TJ0:   LCALL    LEDB
 1027.        LCALL    LEDB
 1028.        LCALL    LEDB
 1029.        LCALL    LEDB
 1030.        LCALL    LEDRB
 1031. RET
 1032. TJ1:   LCALL    LEDB
 1033.        LCALL    LEDB
 1034.        LCALL    LEDB
 1035.        LCALL    LEDRB
 1036.        LCALL    LEDRB
 1037. RET
 1038. TJ2:   LCALL    LEDB
 1039.        LCALL    LEDB
 1040.        LCALL    LEDRB
 1041.        LCALL    LEDRB
 1042.        LCALL    LEDRB
 1043. RET

 1044. TJ3:   LCALL    LEDB
 1045.        LCALL    LEDRB
 1046.        LCALL    LEDRB
 1047.        LCALL    LEDRB
 1048.        LCALL    LEDRB
 1049. RET
 1050. TJ4:   LCALL    LEDRB
 1051.        LCALL    LEDRB
 1052.        LCALL    LEDRB
 1053.        LCALL    LEDRB
 1054.        LCALL    LEDRB
 1055. RET

 1056. RET
 1057. TJ5:   LCALL    LEDRB
 1058.        LCALL    LEDRB
 1059.        LCALL    LEDRB
 1060.        LCALL    LEDRB
 1061.        LCALL    LEDB
 1062.        LCALL    LEDB   
 1063. RET
 1064. TJ6:   LCALL    LEDRB
 1065.        LCALL    LEDRB
 1066.        LCALL    LEDRB
 1067.        LCALL    LEDB
 1068.        LCALL    LEDB
 1069. RET
 1070. TJ7:   LCALL    LEDRB
 1071.        LCALL    LEDRB
 1072.        LCALL    LEDB
 1073.        LCALL    LEDB
 1074.        LCALL    LEDB
 1075. RET
 1076. TJ8:   LCALL    LEDRB
 1077.        LCALL    LEDB
 1078.        LCALL    LEDB
 1079.        LCALL    LEDB
 1080.        LCALL    LEDB
 1081. RET

 1082. TJ9:   LCALL    LEDB
 1083.        LCALL    LEDB
 1084.        LCALL    LEDB
 1085.        LCALL    LEDB
 1086.        LCALL    LEDB
 1087. RET


 1088. TAIJIX1: LCALL TJ0
 1089.          LCALL TJ1
 1090.          LCALL TJ2
 1091.          LCALL TJ3
 1092.          LCALL TJ4
 1093.          LCALL TJ5
 1094.          LCALL TJ6
 1095.          LCALL TJ7
 1096.          LCALL TJ8
 1097.          LCALL TJ9
 1098. LCALL YSA
 1099. RET
 1100. TJ00: LCALL  TAIJIX1
 1101. RET

 1102. TJ01: LCALL TJ9
 1103.       LCALL TJ00
 1104. RET
 1105. TJ02: LCALL TJ9
 1106.       LCALL TJ01
 1107. RET
 1108. TJ03: LCALL TJ8
 1109.       LCALL TJ02
 1110. RET
 1111. TJ04: LCALL TJ7
 1112.       LCALL TJ03
 1113. RET
 1114. TJ05: LCALL TJ6
 1115.       LCALL TJ04
 1116. RET
 1117. TJ06: LCALL TJ5
 1118.       LCALL TJ05
 1119. RET
 1120. TJ07: LCALL TJ4
 1121.       LCALL TJ06
 1122. RET
 1123. TJ08: LCALL TJ4
 1124.       LCALL TJ07
 1125. RET
 1126. TJ09: LCALL TJ3
 1127.       LCALL TJ08
 1128. RET
 1129. TJ010: LCALL TJ2
 1130.       LCALL TJ09
 1131. RET
 1132. TJ011: LCALL TJ1
 1133.       LCALL TJ010
 1134. RET
 1135. ;-----------------旋转-------------
 1136. XZ:   MOV  LEDR1,#30

 1137. XZ99:LCALL XZ01
 1138.      LCALL XZ02
 1139.      LCALL XZ03
 1140.      LCALL XZ04
 1141.      LCALL XZ05
 1142.      LCALL XZ06
 1143. LCALL   YSA
 1144. DJNZ LEDR1,XZ99
 1145. RET

 1146. XZ01:LCALL XZ0
 1147. RET
 1148. XZ02:LCALL XZ6
 1149.      LCALL XZ01
 1150. RET
 1151. XZ03:LCALL XZ5
 1152.      LCALL XZ02
 1153. RET
 1154. XZ04:LCALL XZ4
 1155.      LCALL XZ03
 1156. RET
 1157. XZ05:LCALL XZ3
 1158.      LCALL XZ04
 1159. RET
 1160. XZ06:LCALL XZ2
 1161.      LCALL XZ05
 1162. RET

 1163. XZ0: LCALL XZ1
 1164.      LCALL XZ2
 1165.      LCALL XZ3
 1166.      LCALL XZ4
 1167.      LCALL XZ5
 1168.      LCALL XZ6
 1169.      LCALL XZ1
 1170.      LCALL XZ2
 1171.      LCALL XZ3
 1172.      LCALL XZ4
 1173.      LCALL XZ5
 1174.      LCALL XZ6
 1175. LCALL YSA
 1176. RET
 1177. XZ1:  LCALL   LEDB
 1178.       LCALL   LEDB
 1179.       LCALL   LEDB
 1180.       LCALL   LEDB
 1181.       LCALL   LEDRB
 1182. RET
 1183. XZ2:  LCALL   LEDB
 1184.       LCALL   LEDB
 1185.       LCALL   LEDB
 1186.       LCALL   LEDRB
 1187.       LCALL   LEDB
 1188. RET
 1189. XZ3:  LCALL   LEDB
 1190.       LCALL   LEDB
 1191.       LCALL   LEDRB
 1192.       LCALL   LEDB
 1193.       LCALL   LEDB
 1194. RET
 1195. XZ4:  LCALL   LEDB
 1196.       LCALL   LEDRB
 1197.       LCALL   LEDB
 1198.       LCALL   LEDB
 1199.       LCALL   LEDB
 1200. RET
 1201. XZ5:  LCALL   LEDRB
 1202.       LCALL   LEDB
 1203.       LCALL   LEDB
 1204.       LCALL   LEDB
 1205.       LCALL   LEDB
 1206. RET
 1207. XZ6:  LCALL   LEDB
 1208.       LCALL   LEDB
 1209.       LCALL   LEDB
 1210.       LCALL   LEDB
 1211.       LCALL   LEDB
 1212. RET
 1213. ;================================================
 1214. ;----------三旋------------------
 1215. ;================================================
 1216. SX:           MOV       LEDR0,#30
 1217. SX0:          LCALL     SX02
 1218.               LCALL     SX03
 1219.               LCALL     SX04
 1220.               LCALL     SX05
 1221.               LCALL     SX06
 1222.               LCALL     SX07
 1223.               LCALL     SX08
 1224.               LCALL     SX09
 1225.               LCALL     SX010
 1226.               LCALL     SX011
 1227.               LCALL     SX012
 1228.               LCALL     SX013
 1229.               LCALL     YSA
 1230.               DJNZ      LEDR0,SX0
 1231.               RET
 1232. ;-------------
 1233. SX02:         LCALL     SX01  
 1234.               RET
 1235. ;-------------
 1236. SX03:         LCALL     SX12
 1237.               LCALL     SX02  
 1238.               RET
 1239. ;-------------
 1240. SX04:         LCALL     SX11
 1241.               LCALL     SX03  
 1242.               RET
 1243. ;-------------
 1244. SX05:         LCALL     SX10
 1245.               LCALL     SX04  
 1246.               RET
 1247. ;-------------
 1248. SX06:         LCALL     SX9
 1249.               LCALL     SX05  
 1250.               RET
 1251. ;-------------
 1252. SX07:         LCALL     SX8
 1253.               LCALL     SX06  
 1254.               RET
 1255. ;-------------
 1256. SX08:         LCALL     SX7
 1257.               LCALL     SX07  
 1258.               RET
 1259. ;-------------
 1260. SX09:         LCALL     SX6
 1261.               LCALL     SX08  
 1262.               RET
 1263. ;-------------
 1264. SX010:        LCALL     SX5
 1265.               LCALL     SX09  
 1266.               RET
 1267. ;-------------
 1268. SX011:        LCALL     SX4
 1269.               LCALL     SX010  
 1270.               RET
 1271. ;-------------
 1272. SX012:        LCALL     SX3
 1273.               LCALL     SX011  
 1274.               RET
 1275. ;-------------
 1276. SX013:        LCALL     SX2
 1277.               LCALL     SX012  
 1278.               RET
 1279. ;-------------
 1280. SX01:         LCALL     SX1
 1281.               LCALL     SX2
 1282.               LCALL     SX3
 1283.               LCALL     SX4
 1284.               LCALL     SX5
 1285.               LCALL     SX6
 1286.               LCALL     SX7
 1287.               LCALL     SX8
 1288.               LCALL     SX9
 1289.               LCALL     SX10
 1290.               LCALL     SX11
 1291.               LCALL     SX12
 1292.               LCALL     YSA
 1293.               RET
 1294. ;-------------
 1295. SX1:          LCALL     LEDR
 1296.               LCALL     LEDR
 1297.               LCALL     LEDBLACK
 1298.               LCALL     LEDBLACK
 1299.               LCALL     LEDBLACK
 1300. RET
 1301. SX2:          LCALL     LEDR
 1302.               LCALL     LEDR
 1303.               LCALL     LEDR
 1304.               LCALL     LEDBLACK
 1305.               LCALL     LEDBLACK
 1306.               RET
 1307. ;-------------
 1308. SX3:          LCALL     LEDR
 1309.               LCALL     LEDR
 1310.               LCALL     LEDR
 1311.               LCALL     LEDR
 1312.               LCALL     LEDBLACK
 1313.               RET
 1314. ;-------------
 1315. SX4:          LCALL     LEDR
 1316.               LCALL     LEDR
 1317.               LCALL     LEDR
 1318.               LCALL     LEDR
 1319.               LCALL     LEDR
 1320.               RET
 1321. ;-------------
 1322. SX5:          LCALL     LEDG
 1323.               LCALL     LEDG
 1324.               LCALL     LEDBLACK
 1325.               LCALL     LEDBLACK
 1326.               LCALL     LEDBLACK
 1327.               RET
 1328. ;-------------
 1329. SX6:          LCALL     LEDG
 1330.               LCALL     LEDG
 1331.               LCALL     LEDG
 1332.               LCALL     LEDBLACK
 1333.               LCALL     LEDBLACK
 1334.               RET
 1335. ;-------------
 1336. SX7:          LCALL     LEDG
 1337.               LCALL     LEDG
 1338.               LCALL     LEDG
 1339.               LCALL     LEDG
 1340.               LCALL     LEDBLACK
 1341.               RET
 1342. ;-------------
 1343. SX8:          LCALL     LEDG
 1344.               LCALL     LEDG
 1345.               LCALL     LEDG
 1346.               LCALL     LEDG
 1347.               LCALL     LEDG
 1348.               RET
 1349. ;-------------
 1350. SX9:          LCALL     LEDB
 1351.               LCALL     LEDB
 1352.               LCALL     LEDBLACK
 1353.               LCALL     LEDBLACK
 1354.               LCALL     LEDBLACK
 1355.               RET
 1356. ;-------------
 1357. SX10:         LCALL     LEDB
 1358.               LCALL     LEDB
 1359.               LCALL     LEDB
 1360.               LCALL     LEDBLACK
 1361.               LCALL     LEDBLACK
 1362.               RET
 1363. ;-------------
 1364. SX11:         LCALL     LEDB
 1365.               LCALL     LEDB
 1366.               LCALL     LEDB
 1367.               LCALL     LEDB
 1368.               LCALL     LEDBLACK
 1369.               RET
 1370. ;-------------
 1371. SX12:         LCALL     LEDB
 1372.               LCALL     LEDB
 1373.               LCALL     LEDB
 1374.               LCALL     LEDB
 1375.               LCALL     LEDB
 1376.               RET
 1377. ;================================================
 1378. ;-------------金箍棒-----------------------------
 1379. ;================================================
 1380. JGB:          MOV       LEDR0,#43
 1381. JGB0:         LCALL     JGB01
 1382.               LCALL     JGB02
 1383.               LCALL     JGB03
 1384.               LCALL     JGB04
 1385.               LCALL     JGB05
 1386.               LCALL     JGB06
 1387.               DJNZ      LEDR0,JGB0
 1388.               RET
 1389. ;-------------
 1390. JGB01:        LCALL     JGB1
 1391.               LCALL     JGB11
 1392.               LCALL     JGB1  
 1393.               LCALL     JGB11
 1394.               LCALL     YSA
 1395.               RET
 1396. ;-------------
 1397. JGB02:        LCALL     JGB12
 1398.               LCALL     JGB01
 1399.               RET
 1400. ;-------------
 1401. JGB03:        LCALL     JGB12
 1402.               LCALL     JGB02
 1403.               RET
 1404. ;-------------
 1405. JGB04:        LCALL     JGB12
 1406.               LCALL     JGB03
 1407.               RET
 1408. ;-------------
 1409. JGB05:        LCALL     JGB12
 1410.               LCALL     JGB04
 1411.               RET
 1412. ;-------------
 1413. JGB06:        LCALL     JGB12
 1414.               LCALL     JGB05
 1415.               RET
 1416. ;-------------
 1417. JGB1:         LCALL     LEDRGB
 1418.               LCALL     LEDRGB
 1419.               LCALL     LEDRGB
 1420.               LCALL     LEDRGB
 1421.               LCALL     LEDRGB
 1422.               RET
 1423. ;-------------
 1424. JGB11:        MOV       LEDR1,#25
 1425. JGB111:       LCALL     LEDBLACK
 1426.               DJNZ      LEDR1,JGB111
 1427.               RET
 1428. ;-------------
 1429. JGB12:        MOV       LEDR2,#5
 1430. JGB121:       LCALL     LEDBLACK
 1431.               DJNZ      LEDR1,JGB121
 1432.               RET
 1433. ;================================================
 1434. ;--------------绿色*60--------------------------
 1435. ;================================================
 1436. LEDG60:        MOV      R0,#60                     ;起始不点亮数60-N=59
 1437.                MOV      R1,#01H                    ;起始点亮数N=1更改此数据可以每次点亮多个灯板
 1438.                MOV      R3,#00H
 1439. LEDG60_3:      CLR      C                          ;但必须能被60整除
 1440.                MOV      A,R0
 1441.                SUBB     A,R1
 1442.                MOV      R0,A
 1443.                MOV      R2,A
 1444.                MOV      A,R1
 1445.                ADD      A,R3
 1446.                MOV      R3,A
 1447.                MOV      R4,A
 1448. LEDG60_1:      LCALL    LEDG
 1449.                DJNZ     R4,LEDG60_1
 1450. LEDG60_2:      LCALL    LEDBLACK
 1451.                DJNZ     R2,LEDG60_2
 1452.                LCALL    YSA
 1453.                MOV      B,#00H
 1454.                MOV      A,R0
 1455.                CJNE     A,B,LEDG60_3
 1456.                LCALL    YS
 1457.                RET
 1458. ;--------------蓝色*60---------------------------------
 1459. LEDB60:        MOV      R0,#60
 1460.                MOV      R1,#01H
 1461.                MOV      R3,#00H
 1462. LEDB60_3:      CLR      C
 1463.                MOV      A,R0
 1464.                SUBB     A,R1
 1465.                MOV      R0,A
 1466.                MOV      R2,A
 1467.                MOV      A,R1
 1468.                ADD      A,R3
 1469.                MOV      R3,A
 1470.                MOV      R4,A
 1471. LEDB60_1:      LCALL    LEDB
 1472.                DJNZ     R3,LEDB60_1
 1473. LEDB60_2:      LCALL    LEDBLACK
 1474.                DJNZ     R2,LEDB60_2
 1475.                INC      R1
 1476.                LCALL    YSA
 1477.                MOV      B,#00H
 1478.                MOV      A,R0
 1479.                CJNE     A,B,LEDB60_3
 1480.                LCALL    YS
 1481.                RET
 1482. ;-------------其它颜色程序相同----------------

 1483. ;-------------以下是单块板的八色子程序-------------
 1484. LEDBLACK:     MOV       DPTR,#LED_DATABLACK      ;显示1块板黑色
 1485.               SJMP      LED_R5
 1486. LEDRGB:       MOV       DPTR,#LED_DATARGB        ;显示1块板白色
 1487.               SJMP      LED_R5
 1488. LEDGB:        MOV       DPTR,#LED_DATAGB         ;显示1块板青色
 1489.               SJMP      LED_R5
 1490. LEDRB:        MOV       DPTR,#LED_DATARB         ;显示1块板粉色
 1491.               SJMP      LED_R5
 1492. LEDRG:        MOV       DPTR,#LED_DATARG         ;显示1块板黄色
 1493.               SJMP      LED_R5
 1494. LEDB:         MOV       DPTR,#LED_DATAB          ;显示1块板蓝色
 1495.               SJMP      LED_R5
 1496. LEDG:         MOV       DPTR,#LED_DATAG          ;显示1块板绿色
 1497.               SJMP      LED_R5
 1498. LEDR:         MOV       DPTR,#LED_DATAR          ;显示1块板红色
 1499. ;-------------
 1500. LED_R5:       MOV       LED_ZC5,#03              ;每块LED板字节数RGB
 1501. LED_R3:       MOV       LED_ZC6,#08              ;每字节数据位数
 1502.               MOV       A,#00H
 1503.               MOVC      A,@A+DPTR
 1504.               INC       DPTR
 1505. LED_R1:       RLC       A
 1506.               JNC       LED_R2
 1507.               LCALL     OUT_1                    ;输出"1"
 1508.               DJNZ      LED_ZC6,LED_R1
 1509.               SJMP      LED_R4
 1510. LED_R2:       LCALL     OUT_0                    ;输出"0"
 1511.               DJNZ      LED_ZC6,LED_R1           ;发送一个字节
 1512. LED_R4:       DJNZ      LED_ZC5,LED_R3           ;单个灯板3字节数据没发完继续
 1513.               RET                                ;子程序时用返回

 1514. LED_DATAR:    DB       0FFH,00H,00H       ;红
 1515. LED_DATAG:    DB       00H,00H,0FFH       ;绿
 1516. LED_DATAB:    DB       00H,0FFH,00H       ;蓝
 1517. LED_DATARG:   DB       0FFH,00H,0FFH      ;黄
 1518. LED_DATARB:   DB       0FFH,0FFH,00H      ;粉
 1519. LED_DATAGB:   DB       00H,0FFH,0FFH      ;青
 1520. LED_DATARGB:  DB       0FFH,0FFH,0FFH     ;白
 1521. LED_DATABLACK:DB       00H,00H,00H        ;黑

 1522. ;-------------WS2811B高速模式输出脉冲------------------------------
 1523. OUT_0:        MOV       D_OUT,#00H         ;输出0脉冲
 1524.               CLR       P2.6
 1525.               NOP
 1526.               NOP
 1527.               NOP
 1528.               NOP
 1529.               NOP
 1530.               NOP
 1531.               NOP
 1532.               MOV       D_OUT,#0FFH
 1533.               SETB      P2.6
 1534.               NOP
 1535.               NOP
 1536.               NOP
 1537.               NOP
 1538.               NOP
 1539.               NOP
 1540.               NOP
 1541.               NOP
 1542.               NOP
 1543.               NOP
 1544.               NOP
 1545.               NOP
 1546.               NOP
 1547.               NOP
 1548.               NOP
 1549.               NOP
 1550.               NOP
 1551.               NOP
 1552.               RET
 1553. ;
 1554. OUT_1:        MOV       D_OUT,#00H         ;输出1脉冲
 1555.               CLR       P2.6
 1556.               NOP
 1557.               NOP
 1558.               NOP
 1559.               NOP
 1560.               NOP
 1561.               NOP
 1562.               NOP
 1563.               NOP
 1564.               NOP
 1565.               NOP
 1566.               NOP
 1567.               NOP
 1568.               NOP
 1569.               NOP
 1570.               NOP
 1571.               NOP
 1572.               NOP
 1573.               NOP
 1574.               MOV       D_OUT,#0FFH
 1575.               SETB      P2.6
 1576.               NOP
 1577.               NOP
 1578.               NOP
 1579.               NOP
 1580.               NOP
 1581.               NOP
 1582.               NOP
 1583.               RET
 1584. ;------------------------------------------
 1585. RET_0:        MOV       D_OUT,#0FFH        ;输出0脉冲
 1586.               CLR       P2.6               ;用于测量脉冲
 1587.               NOP
 1588.               NOP
 1589.               NOP
 1590.               NOP
 1591.               NOP
 1592.               NOP
 1593.               NOP
 1594.               NOP
 1595.               NOP
 1596.               NOP
 1597.               MOV       D_OUT,#00H
 1598.               SETB      P2.6
 1599.               NOP
 1600.               NOP
 1601.               NOP
 1602.               NOP
 1603.               NOP
 1604.               NOP
 1605.               NOP
 1606.               NOP
 1607.               NOP
 1608.               NOP
 1609.               NOP
 1610.               NOP
 1611.               NOP
 1612.               NOP
 1613.               NOP
 1614.               RET
 1615. ;
 1616. YSB:          MOV       R4,#03H
 1617. YSB1:         LCALL     YSA
 1618.               DJNZ      R4,YSB1
 1619.               RET
 1620. YSA:          MOV       R5,#05H
 1621.               MOV       R6,#00H
 1622.               MOV       R7,#00H
 1623. YSA1:         DJNZ      R7,YSA1
 1624.               DJNZ      R6,YSA1
 1625.               DJNZ      R5,YSA1
 1626.               RET

 1627. YS:           MOV       R5,#20H
 1628.               MOV       R6,#00H
 1629.               MOV       R7,#00H
 1630. YS1:          DJNZ      R7,YS1
 1631.               DJNZ      R6,YS1
 1632.               DJNZ      R5,YS1
 1633.               RET
 1634. END
复制代码


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则